Bilder från Hapvis får endast användas efter förvärv eller tillstånd från Hapvis. Bilderna får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och Hapvis.

Användande av bilder

Efter det att bildanvändaren godkänt villkoren på hapvis.com samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden. Bildanvändaren har nu även fria händer att förändra en bilds innehåll i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde, dock med de undantag som följer här nedan.

De undantag där bilder från Hapvis inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. För användning i politiska sammanhang eller av politiska partier krävs godkännande från Hapvis. Bild från Hapvis får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i den organisation (motsv.) som har förvärvat bilden.

För användning i politiska sammanhang eller av politiska partier krävs godkännande från Hapvis.

Bild från Hapvis får användas och vara åtkomlig av fritt antal personer i den organisation eller företag som har förvärvat bilden.

Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Hapvis förblir orginalkreatörens och Hapvis även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor.

Priser

Priser för bilder från Hapvis är de priser som är angivna på respektive bild vid köptillfället eller offert associerat till uppdrag. Detta gäller om inte annat är överenskommet med Hapvis.

Tryck

Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från Hapvis vid behov göra omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.

Skadad eller förkommen bild

Bildanvändaren har rätt att ladda hem köpt bild från Hapvis obegränsat antal gånger. Om bild skadas eller förkommer kan bildanvändaren logga in på happyvisuals.com för att sedan under Mediabanken ladda hem bilden på nytt.

Avbeställning

Vid avbeställning av bild från Marknadsplatsen inom 7 dagar från köp är köparen inte skyldig att betala till Hapvis, men får inte heller använda bilden.

Betalning

Betalningsvillkor för fakturor för köp på Marknadsplatsen är 15 dagar netto, vid uppdrag är betalningsvillkoret 30 dagar från det att första produktionstillfället är avslutat. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift.

Vidareförsäljning och överlåtelse

Bilder från Hapvis får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

Vite

Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter av Hapvis gjord invändning mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till Hapvis ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring från 1970.

Skadestånd

Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka Hapvis skada av vad slag det vara må vara äger Hapvis rätten att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som motsvarar den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Hapvis.

Tvist

Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första och enda instans och med tillämpning av svensk lag om inte Hapvis och bildanvändaren är ense om annat forum.